Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Preanalytika-toxikologie

F vyšetření forenzníF vyšetření forenzníílání biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

Veškerý biologický materiál od jednoho pacienta zasílaný k laboratornímu vyšetření na úsek klinické a forenzní toxikologie ÚKBD je opatřen průvodním listem (žádankou). Průvodní list musí být řádně vyplněn a musí být uvedeno o jaký biologický či jiný materiál se jedná a jeho množství.
Vzorek i průvodní list musí být jednoznačně identifikovány.

Informace k použití a vyplnění žádanek pro toxikologická vyšetření na ÚKBD

K dispozici jsou 3 typy originálních žádanek ÚKBD (platí v rámci FN HK):
S vyšetření statimová
SP vyšetření speciální
F vyšetření forenzní
Je možné použít i jiné vhodné žádanky za předpokladu, že na ní budou uvedeny všechny důležité údaje o pacientovi a žadateli.

V okně Komentář vypsat klinický stav a okolnosti případu, předpokládanou škodlivinu, dobu od aplikace noxy, lékovou terapii před odběrem včetně dlouhodobé léčby, použitou dezinfekci. Tyto informace jsou potřebné pro správné nasměrování analýzy a následnou interpretaci výsledků.

Volba vhodných vzorků biologického a jiného materiálu pro toxikologické vyšetření

Pro volbu vhodného biologického materiálu a následnou interpretaci má velký význam znalost farmakokinetiky, hlavně distribuce látky v organismu, metabolismus a rychlost jejího vylučování z organizmu (poločas eliminace xenobiotika) a proto je nutno brát v úvahu řadu faktorů:

 • předpokládaná doba od použití léku/drogy – na základě tohoto odhadu se volí vhodný biologický materiál. Není-li doba požití známa, odeslat k analýze všechen dostupný biologický materiál (krev, moč, žaludeční obsah, aj.).Při odeslání pouze krve a uběhla-li již delší doba od aplikace, může být koncentrace tak nízká, že látka již není detekovatelná. Naopak v moči odebrané dříve než 4 hodiny po aplikaci nemusí být sledované látky ani jejich metabolity ještě přítomné a výsledek analýzy je tak falešně negativní. V časných fází otrav (0,5 – 2 hodiny po dávce) je vhodné kromě krve poslat i žaludeční obsah
 • kontaminace odebírané krve infúzí s léky
 • interakce léčiv
 • interakce alkoholu
 • změny ve farmakokinetice léčiva vzhledem ke změnám v klinickém stavu pacienta (selhávání ledvin, jater, srdeční selhávání, dehydratace, horečka, změny ve vazbě látek na bílkoviny krevní plazmy)
 • nedostatečná spolupráce pacienta při kontrole abstinence či monitorování substituční terapie
 • Interpretace výsledků se provádí s přihlédnutím na klinický stav a předchozí terapii pacienta. Nutno zjistit, nebyl-li u intoxikace požit také alkohol či léky, které spolu negativně interagují či vyvolávají nežádoucí reakce.

Moč:

komplexní screening a identifikace neznámé látky
koncentrace látek relativně vysoké
výskyt (a identifikace) metabolitů

Krev (plazma, sérum, plná krev):

kvantifikace (určení koncentrace již známé látky) - lze i screening
hlavně původní formy látek

Žaludeční obsah:

v časných fázích otrav
převážně parentní látky, ve vysoké koncentraci

Alternativní biologické materiály:

novorozenecká smolka (meconium), sliny, pot, vlasy, aj.
analýzy jen po dohodě s VŠ-toxikologem

Jiný materiál přijímaný k toxikologickému vyšetření:

léky (tablety, pilulky, kapsle, kapky, i prázdné obaly od léků apod.), injekční stříkačky a jiné pomůcky toxikomanů nalezené v blízkosti těla pacienta, tekutiny a nápoje.

Biologický materiál zasílaný k toxikologickému vyšetření v případě:

A) statimové analýzy (diferenciální diagnostika intoxikace):

Materiál s nejvyšší prioritou: moč a krev
Další vhodný biologický materiál: žaludeční výplach po první laváži, nebo první zvratky po požití
Ostatní materiál: nalezené zbytky léků (tablety, pilulky, kapsle, kapky, i prázdné obaly od léků apod.) v okolí postiženého, popř. v bytě; injekční stříkačky

B) stanovení alkoholu v krvi pro klinické účely

Dodávat samostatnou primární neotevřenou zkumavku. Nelze použít krev určenou pro jiná vyšetření (biochemie, toxikologie). Požadavek vyznačit na žádance.
Vyšetření se provádí na úseku rutinních analýz.

C) monitoring drogové závislosti, kontrola abstinence:

Materiál s nejvyšší prioritou: zkumavka moče

D) sledování compliance nebo měření lékových hladin pacienů s předepsanou léčbou:

substituční terapie (substituce opiátů methadonem nebo buprenorfinem (Subutex)):
zkumavka moče
terapie hypertenze: 1 zkumavka srážlivé krve
terapie antipsychotiky nebo antidepresivy: 1 zkumavka srážlivé krve

E) intoxikace požitím rostlin z čeledi Solanacea anebo lysohlávkou:

moč, krev, žaludeční obsah pro analýzu alkaloidů durmanu, blínu aj. z čeledi Solanacae (atropin, hyoscyamin, skopolamin) a lysohlávky (psilocybin, psilocin).
Provádí pouze VŠ toxikolog.

Nutno dodržovat:

 • V případě krve na toxikologickou analýzu se jedná o srážlivou krev, ze které se centrifugací získá sérum. Krev odebírat do zkumavek bez gelu !
 • Při odběru a transportu žilní krve nesmí dojít k hemolýze, která negativně ovlivňuje imunochemická stanovení látek a spektrofotometrické stanovení volného hemoglobinu.
 • Na stanovení alkoholu nebo jiných těkavých látek se odebraná srážlivá krev transportuje v dobře uzavřené primární zkumavce. K desinfekci kůže před odběrem nesmí být použit alkohol. Krev na tato stanovení odebranou do plastových nádobek je nutno zpracovat co nejdříve – plast je pro tyto látky propustný!!!
 • Ve všech případech zajistit chemickou čistotu a inertnost odběrových nádob!!!.
 • Požadavek statimového vyšetření musí být na průvodním listu pro statimové vyšetření.

Transport vzorků a stabilita

 • Biologické materiály k analýze odeslat do laboratoře v co nejkratší době.
 • Není-li možné vzorek biologického materiálu ihned odeslat do laboratoře, postupujte následovně:
 • moč (např. pro kontrolu drogové abstinence, monitorování substituční terapie) nutno skladovat při 4 °C.
 • krev: není-li zaručeno, že srážlivá krev bude do 2 hodin po odběru v laboratoři, je nutná separace séra do čisté zkumavky a uložení jak séra tak i krevního koláče při 4°C. Do laboratoře dodat obě zkumavky (krevní koláč i sérum).
 • Před analýzou vzorky nezamrazovat!!
 • Podrobnější informace na webu ÚKBD ukbd.fnhk.cz

Hlášení výsledků žadateli je popsáno v kapitolách E02, E03, E04 laboratorní příručky.

Stanovení volného hemoglobinu

Pro stanovení volného hemoglobinu se zasílá krev nesrážlivá (heparinát Li+), která se do 30 minut musí zcentrifugovat a oddělit plazmu od krvinek. Jako antikoagulans nepoužívat K2 EDTA.
Při odběru a transportu žilní krve nesmí dojít k hemolýze, která negativně ovlivňuje spektrofotometrické stanovení volného hemoglobinu.
Transport krve pro stanovení volného hemoglobinu – vždy osobní dodání/dovoz na příjem ÚKBD. Při transportu vzorku na toto stanovení potrubní poštou hrozí jeho znehodnocení!

Vyšetření, která se na ÚKBD neprovádí:

Vzorky pro stanovení glykolů a při podezření na otravu houbami doporučujeme zaslat žadatelem k analýze přímo na

Oddělení toxikologie
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze
Ke Karlovu 2
121 18 Praha 2,

kde je 24 hodinová pohotovost.

Nepřetržitý kontaktní telefon: 224 911 267.