Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Pokyny pacientům

G 01 Poučení pro pacienta: Příprava před odběrem žilní krve

G 02 Pokyny pro pacienta: Vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (oGTT)

G 03 Pokyny pro pacienta: Odběr vzorku moče

G 04 Pokyny pro pacienta: Sběr moče za 24 hodin

G 05 Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

G 06 Pokyny pro pacienta: Odběr slin

G 07 Pokyny pro pacienta: Sběr okyselené moče za 24 hodin

  Pokyny pro samoplátce  Instructions for Private Clients /  Anleigung für Selbstzahler

G 01 Poučení pro pacienta: Příprava před odběrem žilní krve

  ke stažení

Vážený paciente,

v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření. K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla:
 

 • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je se svolením lékaře vynechejte 3 dny před odběrem.
 • Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběry zásadně nalačno.
 • Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody)
 • Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např.Ajatin) nebo určitý typ náplasti, oznamte to odebírajícímu personálu.
 • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte to také odebírajícímu personálu. Odběr krve lze provést i vleže.
 • Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim
 • Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře.
  • Musíte tedy mít s sebou požadavkový list (žádanku) ordinujícího lékaře. Bez žádanky nebude odběr proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu.
  • S sebou vezměte i průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů
    

G 02 Pokyny pro pacienta: Vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (oGTT)

  ke stažení

Vážená paní, pane

v příštích dnech Vám bude proveden oralní glukózový toleranční test.

Úvodní informace

Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové tolerance (IGT) podle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (revize 2020) zařazuje orální glukózový toleranční test (oGTT) jako podpůrnou diagnostickou metodu. oGTT vychází z protokolu WHO. Protokol pro dospělé osoby umožňuje odlišení DM a IGT mezi sebou a od normy jednoznačně. Zásadní změnou proti minulým doporučením je odběr žilní krve před zátěží a za 2 hodiny po zátěži 75 g glukózy, u diagnostiky gestačního diabetu je navíc možný rovněž odběr za jednu hodinu po zátěži. Doporučuje se konfirmovat pozitivní výsledek oGTT opakovaným vyšetřením.

Indikace

 • Diagnostika diabetes mellitus a gestačního diabetu.
 • Zjištění IFG (impared fasting glukose) tj. glukóza v plazmě žilní krve nalačno mezi 5,6 7,0 mmol/l

Kontraindikace, nežádoucí účinky

 • Opakovaný výsledek koncentrace postprandiální glukózy v plazmě žilní krve nad 11,0 mmol/l.
 • Opakovaný výsledek koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve nad 7,0 mmol/l.
 • Jasné klinické příznaky diabetes mellitus.
 • Nausea až zvracení po podání koncentrovaného roztoku glukózy. Zvracení je důvodem k přerušení testu.
 • Po dvou hodinách po podání glukózy se může projevit posthyperglykemická hypoglykémie

Příprava pacienta

Denní příjem sacharidů musí nejméně 3 dny před vyšetřením oGTT dosahovat nejméně 150 g. Hladovění před vyšetřením musí trvat nejméně 10 hodin a nejvýše 16 hodin. OGTT nemá interpretační cenu při závažnějších interkurentních onemocněních (stresová kontraregulace a inzulinorezistence).

Pracovní postup provedení funkčního testu

Podání glukózy není prováděno na ÚKBD (odběrové centrum FNHK, ošetřující lékař).

Po odběru žilní krve nalačno vypije pacient během 10 minut 75 g D(+) glukózy rozpuštěných ve 250 ml vody nebo velmi slabého čaje. Používá se Glucosum solutio (lahvičky o objemu 250 ml s 75 g glukózy ke které se do určeného objemu přidá voda příp. velmi slabý čaj). Dávkování Glucosum Solutio při vyšetřování oGTT u tříletých a starších dětí je uvedeno na příbalovém letáku výrobku.

Odběr materiálu

Odběr žilní krve nalačno před zátěží glukózou, další odběr žilní krve se provede za 2 hodiny. Při diagnostice gestačního diabetu se navíc může provést odběr žilní krve za 1 hodinu po zátěži. oGTT lze doplnit stanovením C-peptidu současně se stanovením látkové koncentrace glukózy, hlavně pří screeningu stavů spojených s hyperinzulinemií (Reavenův syndrom)

Manipulace s materiálem

Odebraná (žilní) krev se řádně označí identifikací pacienta a pořadím odběru. Po skončení testu se dopraví všechny vzorky najednou do laboratoře.

Hodnocení křivky

Hodnotícím kriteriem je koncentrace glukózy v plazmě žilní krve dvě hodiny po podání glukózy

Vyloučení diabetu

Glukóza < 7,8 mmol/l
Porušená tolerance glukózy Glukóza >= 7,8 mmol/l a < 11,1 mmol/l
Diabetes mellitus Glukóza >= 11,1 mmol/l

Gestační diabetes

Je nutno vyloučit u všech těhotných ve 24. – 28. týdnu gravidity standardní zátěží podle WHO. Zátěž je 75 g glukózy p.o., odběr žilní krve nalačno, po 60 minutách a po 120 minutách. Hodnocení je provedeno podle Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabeetologické společnosti ČLS JEP.
Vysoce rizikově těhotné se vyšetřují co nejdříve v prvním trimestru, za vysoce rizikovou těhotnou se považuje, jestliže má těhotná žena přítomny alespoň dva z následujících rizikových faktorů.

Vysoce rizikové faktory

 • pozitivní rodinná anamnéza, předchozí porod plodu nad 4000 g,
 • obezita,
 • diabetes mellitus v předchozí graviditě,
 • pozitivní glukozurie,
 • předchozí porod mrtvého fétu,
 • hypertenze nebo preeklampse v předchozích graviditách,
 • opakované aborty
 • věk nad 30 let.
 • Pokud těhotná s vysokým rizikem měla negativní výsledek oGTT v prvním trimestru, provádí se druhé vyšetření oGTT od 24. – 28. týdne.
 • Naopak oGTT se nemusí provádět u těhotných s nízkým rizikem, tj. u žen s následujícími kriterii.

Nízké riziko

 • věk pod 25 let,
 • BMI pod 25 kg/m2,
 • bez výskytu DM v osobní a rodinné anamnéze,
 • bez gynekologických komplikací v anamnéze.
   

G 03 Pokyny pro pacienta: Odběr vzorku moče

 ke stažení

Vážená paní, pane

V následujících dnech Vám bude vyšetřena moč chemicky a morfologicky. K zabránění zkreslení nálezu dodržujte, prosím, tyto pokyny:
 

 • Pokud ošetřující lékař neurčí jinak, stanovení se provádí z první ranní moče
 • Příjem tekutin nemá být během moci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěna
 • Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou
 • K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče
 • U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace
 • K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou vám dá lékař.
 • Pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie atp.) Objem vzorku má být asi 10 ml.
 • Na nádobku (zkumavku) s močí nalepte štítek se jménem a rodným číslem
 • Interval od vymočení do zpracování vzorku má být pokud to lze 30 minut, maximálně ale 2 hodiny, u později analyzovaných vzorků může dojít ke zkreslení výsledků.
 • Zkumavku s močí společně se žádankou dodejte do ÚKBD (FN budova č.22, 2. poschodí) na příjem materiálu

Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme za spolupráci
 

G 04 Pokyny pro pacienta: Sběr moče za 24 hodin

 ke stažení

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za 24 hodin. Postupujte přesně podle následujících pokynů:

 • Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby. Po případném naplnění jedné láhve (označte 1) pokračujte ve sběru moče do láhve druhé (označte 2). Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do sběrné nádoby vymočíte naposledy.
 • Během sběru jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte.
 • Láhve s močí uchovávejte během sběru natemném a chladném místě.
 • Po ukončení sběru odneste láhev (láhve) do ordinace ošetřujícího lékaře, případně podle dohody s ošetřujícím lékařem, spolu s žádankou přímo do laboratoře ÚKBD (FN budova č.22, 2. poschodí) na příjem materiálu,v tomto případě musí být nádoba (event. obě nádoby) označeny Vaším jménem a rodným číslem.
 • Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme za spolupráci
 

G 05 Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

 ke stažení

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
 

 • Sběr začíná v určený den přesně v ..... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte do záchodu MIMO sběrnou nádobu. Od této doby sbíráte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
 • Sběrné období trvá 3 hodiny.
 • Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jednu porci močení. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
 • Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli.
 • Dospělí: během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml.
 • Děti: před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít 100 - 200 ml (1 - 2 dl, ne více), děti osmileté a starší 200 - 300 ml (2 - 3 dcl, ne více).
 • Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena co nejrychleji po ukončení sběru do ordinace ošetřujícího lékaře.
 • Interval od vymočení do zpracování vzorku má být pokud to lze 30 minut, maximálně ale 2 hodiny, u později analyzovaných vzorků může dojít ke zkreslení výsledků.
 • Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci.

G 06 Pokyny pro pacienta: Odběr slin

  ke stažení

Vážená paní, vážený pane,
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit sekreci jednoho z hormonů kůry nadledvin pro lepší posouzení jeho funkce.

 • Odběr slin se provádí v čase (časech) předepsaných lékařem. Nejsou-li dané instrukce, odběr se provádí mezi 23. - 24. hodinou (ne při noční směně !) po celkovém zklidnění. Je-li požadován odběr během dne, provádí se nejdříve po 30 minutách po jídle, pití nebo po čištění zubů. není povoleno před odběrem kouřit.
 • Vyjměte zátku ze zkumavky.
 • Vyjměte tampón ze zkumavky a vložte do úst.
 • Jemně žvýkejte tampón v ústech 45- 60 sekund,
 • poté vložte tampón zpátky do válečku ve zkumavce a těsně uzavřete zátkou.

Zkumavku uložte v lednici (při odběrech v pozdějších hodinách) a co nejdříve v pracovní době předejte lékaři (event. do laboratoře Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky).
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci.

G 07 Pokyny pro pacienta: Sběr okyselené moče za 24 hodin

 ke stažení

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, je třeba dodržet podmínky konzervace moče a potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za 24 hodin. Postupujte přesně podle následujících pokynů:

 • ráno v  6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby, kam jste předem opatrně přelili obsah lahvičky s kyselinou chlorovodíkovou (HCl) – POZOR, JE TO ŽÍRAVINA!!!  Po případném naplnění jedné láhve (označte 1) přelijte část objemu do další nádoby (tím bude zachováno konzervující kyselé prostředí v obou sběrných nádobách) pokračujte ve sběru moče do láhve druhé (označte 2). Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do sběrné nádoby vymočíte naposledy.
 • Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte.
 • Láhve s močí uchovávejte během sběru na temném a chladném místě.
 • Po ukončení sběru odneste láhev (láhve) do ordinace ošetřujícího lékaře, případně podle dohody s ošetřujícím lékařem, spolu s žádankou přímo do laboratoře ÚKBD (FN budova č. 22, 2. poschodí) na příjem materiálu, v tomto případě musí být nádoba (event. obě nádoby) označeny Vaším jménem a rodným číslem.

 Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.

 Děkujeme za spolupráci