Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Příjem žádanek a vzorků

Biologický materiál

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří jméno, příjmení pacienta a rodné číslo, event. číslo pojištěnce.
Výjimkou je materiál odebraný od osob v momentě odběru zatím s nezjistitelnou identitou. V tomto případě se materiál zapíše pod jménem „Neznámý“, LIS vygeneruje rodné číslo a provedou se požadované analýzy. Požadavkový list s upřesněním problému se předá vedoucímu úseku základních močových analýz nebo jeho zástupci, který řeší problém nejbližší pracovní den. Po zjištění potřebných údajů jsou data v LIS opravena a evidence je archivována na managementu kvality ÚKBD.

Žádanka

Na žádance v identifikačním oddílu musí být uvedeno rodné číslo pacienta, jméno, příjmení, číslo pojišťovny, datum a hodina odběru, minimálně základní diagnóza, pohlaví a datum narození (pokud nelze odvodit z rodného čísla), oddělení požadující vyšetření včetně telefonního čísla, jméno ordinujícího lékaře, razítko ordinujícího lékaře s nutnými identifikačními údaji (jméno lékaře, IČP u externích žadatelů, odbornost a adresa) a v požadavkové části žádanky zaškrtnuty metody.
Zápis hodiny odběru je důležitý pro monitorování dodržení podmínek preanalytické fáze stanovení.
 

Informace k použití a vyplnění žádanek pro ÚKBD

Je k dispozici 11 typů žádanek. Žádanky jsou k dispozici v pdf formátu na tomto webu.

Identifikace pacienta

Štítek s identifikačními daty se nalepí na podbarvenou plochu, nebo se ručně vyplní požadované údaje.

Zadávání požadavků

Vyplní se políčka podle vzoru na žádance černou nebo modrou barvou. Při přetažení do dalšího pole je riziko falešného požadavku jiné metody, neboť metody jsou načítány elektronicky. Zrušení již označeného požadavku je možné zabělením vyplněné plošky.

Akutní statimový požadavek (týká se pouze metod v podbarveném zvýrazněném rámečku Statimový soubor na statimové žádance)

  • Nahlášení požadavku a výsledku je vždy telefonicky.
  • Takto zadaná vyšetření mají velmi rychlou odezvu (30 minut).
  • Odběr krve pro tento soubor je jako na acidobazickou rovnováhu (Li-heparin stříkačka 1 ml krve nebo 200 μl kapilára).
  • Cena vyšetření je stejná jako u běžných statim analýz. Je proveden zápis do formuláře „HLÁŠENÉ SUPER STATIMY“

Materiál

Do pole „Počet zaslaných zkumavek“ uveďte počet zkumavek patřících k jedné žádance. Pokud se jedná o jiný materiál než je uvedeno pod čísly 1 až 7, do pole „Ostatní“ uveďte druh materiálu – musí mít samostatnou žádanku

Číslo žádanky: slouží pro potřeby laboratoře, nevyplňujte

Speciální soubory na žádankách

Na rutinní žádance jsou soubory (sloupec „Jiné“) určeny pro velmi speciální pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Evidence přijatého materiálu a jeho příprava k analýze

Po kontrole žádanky a přijatého materiálu jsou všechny údaje z požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS), který každému přijatému materiálu přiřadí laboratorní číslo ve formě čárového kódu s jednoznačnou identifikací pacienta. Na štítku je kromě čárového kódu jméno, příjmení a rodné číslo pacienta. Alikvoty v sekundárních zkumavkách jsou označeny stejným způsobem (využíváme preanalytický systém), a nebo kopii, která se vytiskne po načtení ID z LIS v režimu bez RSD.

Doba přijetí materiálu do laboratoře a přiřazené laboratorní číslo jsou uvedeny na výsledkovém listu.

Identifikace novorozence

  • Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jméno, příjmení, číslo pojištěnce(generované) a datum narození, které je nutné přepsat při zadávání ID do LIS.

Materiál (sérum, plasma, plná krev) je po analýzách skladován 72 hodin při 4 °C a pak zlikvidován.
Materiály na vyšetření moče, glykémie, likvoru, dechových testů, andrologického stanovení jsou zlikvidovány bezprostředně po analýzách.
Materiál vyšetřovaný na detašovaných pracovištích je likvidován ihned po analýzách.

Některé speciální druhy analýz vyžadují specifické podmínky přijetí materiálu – viz podkapitoly
C 01.1 Procesy před vyšetřením v molekulární biologii
C 01.2 Procesy před vyšetřením v klinické a forenzní toxikologii
C 01.3 Procesy před vyšetřením v klinické farmakologii
C 01.4 Procesy před vyšetřením – stanovení stopových prvků AAS
C 01.5 Procesy před vyšetřením - screening vrozených vývojových vad